Úvod > Řád kempu

Řád kempu

Řád kempu je oficiální dokument o pravidlech, podle kterých funguje naše dětská a mládežnická zotavovací akce. Děti a rodiče se s táborovým řádem seznámí již před nástupem do kempu prostřednictvím webových stránek a účastnici kempu první den pobytu. Cílem našeho kempu je vytvořit dobrou partu správných táborníků. Víme, že prázdniny jsou časem nekonečné volnosti, neutuchající zábavy, získávání nevšedních zážitků a poznáváním nového. Přesto je nezbytné, aby děti respektovaly obecná pravidla slušného chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto řádem. Jistě chápete, že ostatním dětem musíme zabezpečit nerušený průběh pobytu. Proto si v případě porušení řádu kempu vyhrazujeme právo odeslat dítě domů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Pojmy
Pro účely tohoto kempového řádu se rozumí:
a) táborník – dětský či mládežnický účastník kempu;
b) zákonným zástupcem – rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte;
c) vedoucím – kterýkoliv pracovník tábora, zejména pak hlavní vedoucí, zástupce hlavního vedoucího, zdravotník, hospodář, oddílový vedoucí atp.;
d) pořadatelem – Spolek Academia Via Familia z.s.

ČÁST PRVNÍ

POHYB TÁBORNÍKŮ

Článek 2
Pohyb táborníků v prostoru kempu
1. Návštěva cizích pokojů (chatek) je povolena pouze s vědomím a souhlasem všech ubytovaných v pokoji (chatce).
2. Táborníkům se zakazuje vstup do kuchyně, skladu potravin a ostatních hospodářských prostor. Táborníkům je volně přístupná pouze jídelna.
3. Táborníkům se dále zakazuje vstup do všech pokojů (chatek) vedoucích bez jejich vědomí. Dále pak do prostoru kanceláře, ošetřovny bez souhlasu vedoucího, resp. zdravotníka.
4. Táborník nesmí vstoupit (ani pohledem) do umývárny a prostor sociálního zařízení vyhrazených pro táborníky opačného pohlaví.

Článek 3
Pohyb táborníků mimo kempový areál (tábořiště).
1. Táborníkům je zakázáno opouštět prostor kempu bez dovolení svého oddílového vedoucího nebo hlavního vedoucího.
2. Vymezení areálu kempu provede hlavní vedoucí na prvním společném nástupu.
3. Po dobu konání programu na kempu mimo vlastní areál se táborník musí pohybovat jedině v prostoru vyhrazeném pro danou činnost. Svévolné opuštění takto vyhrazeného prostoru je zakázáno.
4. Při venkovním koupání nesmí táborník vstupovat do vody bez souhlasu vedoucího. Je přísně zakázáno skákat do vody ze skokanského můstku nebo okraje koupaliště, navzájem se potápět apod.

ČÁST DRUHÁ

CHOVÁNÍ TÁBORNÍKŮ


Článek 4
1. Chování táborníků odpovídá všem právním a mravním pravidlům. Sprostá a vulgární mluva táborníků je také prohřeškem proti tomuto řádu.
2. Zakazuje se fyzicky nebo psychicky ubližovat ostatním účastníkům kempu – především mladším a slabším. V případe sporu se táborník ihned obrátí na kteréhokoliv vedoucího.
3. Je zakázáno používat cizí předmět bez vědomí jeho vlastníka nebo tento předmět odcizit.
4. Za ztrátu peněz a cenných předmětů, které si táborník neuložil u vedoucího, nenese pořadatel kempu žádnou odpovědnost. Ztráty volně odložených věcí nebudou ani prošetřovány.
5. Nalezené peníze, cennosti a věci se odevzdávají majiteli, případně vedoucímu.
6. Táborníkům je zakázáno mít u sebe nebo pokoji (chatce) zápalky nebo zapalovač. K činnostem, ke kterým je použití zápalek či zapalovače nezbytné, je vydá oddílový vedoucí, kterému budou po použití vráceny.
7. Táborníkům je zakázáno mít u sebe nebo v pokoji (chatce) nože, zbraně či pyrotechnické výrobky. Zákaz se nevztahuje na kapesní a zavírací nožíky přiměřené velikosti.
8. Táborníkům je v pokojích (chatkách) zakázáno používat ke svícení svíčky nebo petrolejové lampy.

Článek 5
1. Táborník pečuje o svěřený táborový materiál a užívá jej k předem danému účelu.
2. Nářadí, sportovní i výtvarné potřeby, hry a ostatní táborový materiál se půjčují přes oddílového vedoucího.
3. Nářadí, sportovní i výtvarné potřeby, hry a ostatní táborový materiál vrací táborník po ukončení čisté a v pořádku svému oddílovému vedoucímu, a to nejpozději do večerního programu.
4. Poškození nebo ztrátu vypůjčené věci táborník neprodleně oznámí vedoucímu.
5. Táborníkům se zakazuje jakkoliv svévolně poškozovat cizí majetek a vybavení kempu.
6. Úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek musí táborník nebo jeho rodič/zákonný zástupce nahradit.

Článek 6
1. Táborník se chová ohleduplně k přírodě a svou činností ji nijak neohrožuje a neničí.
2. Táborník je povinen udržovat pořádek a čistotu v pokojích (chatkách) v prostoru celého areálu kempu i jeho okolí, stejně tak i ve svých osobních věcech.
3. Odpadky je třeba odhazovat pouze do nádob k tomu určených i s ohledem na jejich třídění.


ČÁST TŘETÍ

TÁBOROVÁ ČINNOST

Článek 7
1. Táborník je povinen dodržovat denní režim uvedený v příloze č. 1 tohoto řádu kempu.
2. Táborový program je závazný pro každého táborníka. Na jednotlivé části programu přichází táborník vždy včas, připraven a vhodně oblečen.
3. Během táborového programu se táborníci řídí pokyny vedoucích.
4. Přísně se zakazuje svévolné maření táborových činností, které by mělo za následek vlastní zvýhodnění anebo znevýhodnění či znemožnění činnosti jiných táborníků.
5. Při činnosti ve skupinách postupují tyto skupiny pohromadě, nikdo nesmí být bez vědomí vedoucího oddělen od příslušné skupiny.
6. Pokud se táborová činnost odehrává mimo kemp, řídí se táborník etickými principy, aby nedělal ostudu sobě, svým rodičům, ostatním táborníkům ani pořadateli tábora.
7. V době večerky a v době před budíčkem nikdo nesmí rušit ostatní ze spánku. Dobu poledního klidu táborník využije k odpočinku bez pobíhání po areálu kempu a rušení ostatních účastníků kempu. Zvýšené a nepřiměřené fyzické aktivity se v poledním klidu přísně zakazují.

Článek 8
1. Táborníkům se nedoporučuje brát si s sebou mobilní telefon, notebook a jiná audio či video zařízení.
2. Mobilní telefony a ostatní audio a video zařízení budou táborníci používat v době poledního klidu a v čase osobního volna před večerním programem a večerkou tak, aby jejich používání nenarušovalo právě probíhající program.
3. Při nerespektování tohoto zákazu bude mobilní telefon dítěti odebrán (o čemž budou rodiče telefonicky informováni). Vrácen bude až na konci tábora rodičům/zákonným zástupcům táborníka.
4. V prostoru celého areálu kempu a jeho okolí platí zákaz hlasité reprodukované hudby.

ČÁST ČTVRTÁ

STRAVOVÁNÍ A PÉČE O ZDRAVÍ

Článek 9
Stravování
1. Na výdej jídla chodí táborník vždy umytý a s celým oddílem pohromadě. V jídelně dbá táborník slušného vystupování a kulturního stolování.
2. Každý táborník si vezme jen tolik jídla, kolik sní. Případné zbytky jídla a odpadky dává vždy na určené místo.
3. Nošení a konzumování potravin mimo jídelnu je zakázáno.
4. K pití se smí používat jen voda k tomu určená nebo připravené či zakoupené nápoje.
5. Podle pokynu vedoucího a v souladu s hygienickými předpisy je zakázáno konzumovat vybrané potraviny, zejména při celodenních výletech a návštěvě obchodu.

Článek 10
Ubytování
1. Táborník nesmí bez souhlasu hlavního vedoucího měnit místo svého ubytování či stěhovat nábytek a další příslušenství ve svém pokoji (chatce, stanu).
2. V pokojích (chatkách, stanech) nesmí nikdo přechovávat potraviny podléhající zkáze ani sušit houby. Výjimku tvoří čerstvé pití a přiměřené množství sladkostí.

Článek 11
Péče o zdraví
1. Přísně se táborníkům zakazuje požívání alkoholických nápojů, kouření a experimentování s jakýmikoliv dalšími omamnými látkami.
2. Táborník chrání své zdraví a zdraví ostatních.
3. Necítí-li se táborník zdráv nebo se zraní, je povinen toto ihned nahlásit vedoucímu nebo přímo zdravotníkovi na kempu, a to i v případě, že se mu to zdá nevýznamné.
4. Přisáté klíště odstraňuje výhradně zdravotník!
5. Táborník dodržuje základní hygienické návyky a pravidla. Využívá toalety ke svému účelu, a to ve dne i v noci.
6. Sprchování v umývárnách je povoleno pouze se souhlasem oddílového vedoucího a v časech tomu vyhrazených.
7. Nalezne-li táborník uhynulé zvíře (i jeho zbytky) nebo nápadně krotké zvíře, nedotýká se ho a ohlásí to ihned vedoucímu. Táborník také nehladí cizí domácí zvířata, včetně koček a psů.
8. Při mimořádných situacích (požár, povodeň aj.) se táborník řídí pokyny vedoucího.

ČÁST PÁTÁ

OSTATNÍ PRAVIDLA

Článek 12
Návštěvy
1. Návštěvy na tábore jsou povoleny jen v mimořádných případech a pouze s vědomím a výslovným souhlasem hlavního vedoucího kempu.
2. Bez vědomí a souhlasu hlavního vedoucího kempu nemá žádná návštěva (ani zákonní zástupci) do kempu přístup.
3. Z výchovných a zdravotních důvodů návštěvy na tábore nedoporučujeme. Děti se postupně adaptují a zásahy zvenčí nejsou vhodné.
4. Při pohybu cizích osob v areálu kempu vždy táborníci upozorní některého z vedoucích.

Článek 13
Porušení řádu kempu
1. Přiměřené tresty za drobné prohřešky proti řádu kempu uděluje kterýkoliv vedoucí.
2. Tresty za závažné prohřešky proti řádu kempu uděluje táborníkův oddílový vedoucí ve spolupráci s hlavním vedoucím.
3. Hrubé porušení táborového řádu nebo opakované závažné porušování řádu kempu může vést až k vyloučení táborníka hlavním vedoucím z kempu, a to bez finanční náhrady za zbývající pobyt. V takovém případe je jeho zákonný zástupce po dohodě s hlavním vedoucím povinen táborníka na vlastní náklady a v dohodnutém termínu odvézt.
4. Pořadatel tábora si vyhrazuje právo kontroly osobních věcí táborníka (za přítomnosti dítěte a dvou vedoucích), a to při podezření na přechovávání omamných a návykových látek (alkohol, tabákové výrobky, léky, drogy aj.), nebezpečných předmětů (nože, zbraně, pyrotechnika atp.) nebo při důvodném podezření z krádeže.

Článek 14
Předčasné ukončení pobytu
1. Táborník může na základě svého rozhodnutí a po domluvě hlavního vedoucího se zákonným zástupcem dítěte ukončit bez finanční náhrady svůj pobyt na kempu. Zákonný zástupce si táborníka odveze z tábora výhradně v termínu předem dohodnutém s hlavním vedoucím tábora a na vlastní náklady.
2. Předčasné ukončení pobytu z jiného důvodu je upraveno aktuálními storno podmínkami, které jsou vždy obsaženy v příloze č. 2 a na webových stránkách pořadatele.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Článek 16
Účinnost
Tento táborový řád byl schválen Radou občanského sdružení AVF o.s. a nabývá účinnosti dnem 28. března 2009.

Příloha č. 1 *)

 • 7.30 budíček (v neděli zpravidla v 8.30) 
 • 7.40– 8.00 ranní hygiena, rozcvička 
 • 8.00– 8.30 snídaně 
 • 8.30– 9.00 úklid pokojů 
 • 9.00–10.00 dopolední program 
 • 10.00–11.00 angličtina 
 • 11.00–12.30 workshopy 
 • 12.30–13.15 oběd 
 • 13.15–14.30 polední klid 
 • 14.30–14.45 svačina
 • 14.45–17.00 odpolední program
 • 17.00–18.00 anglická cvičení (dle dohody skupiny)
 • 18.00–18.30 večeře
 • 18.30–19.30 osobní volno
 • 19.30–21.00 večerní program
 • 21.00–21.30 druhá večeře,večerní hygiena
 • 21.30 večerka pro mladší oddíly
 • 21.30–22.00 druhá večeře, večerní hygiena
 • 22.00 večerka pro starší oddíly
 • 22.00–7.30 noční klid

* Denní režim je možno v případě potřeby kvůli táborovému programu náležitě uzpůsobit (např. noční hra – posunutý budíček).

Příloha č. 2

 1. Storno minimálně 30 dní před kempem – storno poplatek ve výši 300 Kč.
 2. Storno minimálně 14 dní před kempem – storno poplatek ve výši 20 % z ceny pobytu.
 3. Storno 13. až 1. den před kempem ze zdravotních důvodů (potvrzení lékaře je nutné) nebo onemocnění během kempu – storno poplatek ve výši 30 % z ceny.
 4. Storno 13. až 1. den před kempem bez zdravotních důvodů – storno poplatek ve výši 70 % z ceny.
 5. V případě zajištění náhradníka z vaší strany (u varianty 1.-4.) – storno poplatek neúčtujeme.
 6. Vyloučení dětí z kempu za prohřešky (viz řád kempu) – storno poplatek ve výši 100% z ceny.
 7. Odjezd z kempu mimo zdravotní důvody – storno poplatek ve výši 80 % až 100 % z ceny (dle závažnosti důvodu).
 8. Veškeré žádosti o vrácení peněz či zrušení pobytu podávejte laskavě písemně na adresu sdružení nebo emailem na viafamilia@viafamilia.cz
 9. Na vyřízení storno poplatku a vratek si občanské sdružení AVF o.s. vyhrazuje termín vyřízení nejpozději do 30. září daného roku.

Academia Via Familia z.s.
Jičínská 881, 742 58 Příbor
IČO 26564254, www.viafamilia.cz,  č.účtu: 43-4367100217/0100

© Copyright 2014 by Irská balada. All rights reserved.